Gimnazjum nr 2 w Lubartowie powstało na mocy uchwały Rady Miasta z 12 marca 1999 r. Ma zatem niedługą historię, którą zapiszą dopiero przyszłe pokolenia naszych dzieci i wnuków. Nie można jednak zapomnieć, że Gimnazjum nr 2 powstało w miejscu działającej przez lata popularnej "dwójki". Jesteśmy zatem kontynuatorami tradycji szkoły, która posiada ponad stuletnią historię i na trwałe wpisała się w życie lubartowskiej społeczności.

Za początek działalności Szkoły Podstawowej nr 2 przyjmuje się rok 1868. Mieściła się ona wówczas przy kościele 0.0. Kapucynów i działała pod nazwą: Czteroklasowa Szkoła Miejska w Lubartowie. W 1918 r. nastąpił podział szkoły na dwie: Siedmioklasową Szkołę Publiczną Żeńską i Siedmioklasową Szkołę Publiczną Męską. Przez wiele lat szkoły nie miały stałego, odpowiedniego lokalu. Szkoła Żeńska zajmowała budynek wchodzący w skład zespołu pałacowego, inne lokum szkoły stanowiła sala posiedzeń Rady Miejskiej. Warunki pracy były bardzo uciążliwe dla uczniów i nauczycieli. W 1927 r. rodzice, w petycji skierowanej do Magistratu Miasta, domagali się budowy szkoły, którą rozpoczęto rok później przy ul. Kamionkowskiej. W roku szkolnym 1930/31 obie szkoły powszechne: męska i żeńska wprowadziły się do wykończonej części budynku. Wkrótce powstała jedna Szkoła Powszechna, ale z podziałem na klasy męskie i żeńskie.

W roku szkolnym 1933/34 nastąpił podział szkoły na dwie koedukacyjne: dawna męska otrzymała nazwę Szkoły Powszechnej nr l, dawna żeńska otrzymała nazwę Szkoły Powszechnej nr 2. Tak, więc Szkoła Podstawowa nr 2 wywodziła się z dawnej szkoły żeńskiej.

Z chwilą wybuchu II wojny światowej lokal szkoły zajmowało wojsko polskie. Rok szkolny rozpoczął się dopiero 19.II.1940 r. Nauka odbywała się bardzo nieregularnie. W roku szkolnym 1940/41 nastąpiła przerwa w nauce spowodowana zajęciem budynku przez wojska niemieckie. Nauczanie przeniesiono do budynku pożydowskiego przy ul. Cmentarnej. W grudniu 1941 r. na pewien czas odwołano zajęcia z powodu epidemii tyfusu. Po wyzwoleniu zajęcia odbywały się tylko trzy razy w tygodniu. Do budynku przy ul. Kamionkowskiej powrócono dopiero 8.1.1946 r. Szkoła Powszechna nr 2 zajmowała północną część gmachu. W roku szkolnym 1948/49 szkoła przeniosła się do budynku przy ul. Lubelskiej. Gmach ten wybudowano w latach 1914 - 1915. Przez lata mieściło się tu prywatne progimnazjum. W 1915r. władze austriackie wykorzystały budynek na szpital wojenny, później powiatowy. W 1921 r. ponownie działalność swą rozpoczęło progimnazjum. Szkoła przechodziła różne koleje losu wraz z zachodzącymi w kraju przemianami. Od roku 1950/51 w budynku mieściła się także Szkoła Zawodowa, a w latach 1956 - 1966 również Szkoła Podstawowa dla Pracujących. Z biegiem lat szkoła została rozbudowana. W 1973 oddano do użytku salę gimnastyczną, w latach 80-tych powstało nowe skrzydło. Od momentu powstania placówki funkcje kierowników i dyrektorów pełniły następujące osoby:

 • p. Powiłajtys
 • Henryk Czerwiński
 • Helena Dziedzicówna
 • Hipolit Czaplicki - 1918
 • Zofia Tułasiewiczowa - 1918 - 26
 • Ferdynard Tracz - 1926-27
 • Adam Moździński 1927-28
 • Bronisław Breitmeier (Bronikowski) - 1928-52
 • Adam Owsikowski - 1952-63
 • Wacław Kaszczuk - 1963-68
 • Marian Szady - 1968-71
 • Witold Karasiński - 1971-91
 • Zbigniew Moskaluk - 1991 - 2001

W historii szkoły bardzo ważny był rok 1964. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniach 30-31.1.1964 r. ówczesny kierownik Wacław Kaszczuk wystąpił z inicjatywą nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza i ufundowania sztandaru. Wniosek został przyjęty i rozpoczęto przygotowania. Uroczystość nadania imienia szkole, która jako pierwsza w powiecie lubartowskim otrzymała imię i sztandar, odbyła się 15 listopada 1964r. Kolejne zmiany przyniosła reforma oświatowa z 1999 roku, która wprowadziła trójstopniowy system edukacyjny w naszym kraju. W budynku szkoły przez okres dwóch lat funkcjonowała Szkoła Podstawowa nr 2 oraz rozpoczynające swą działalność Gimnazjum nr 2. Od stycznia 2000 r. obsługę administracyjno-gospodarczą przejęło Gimnazjum nr 2. Na dyrektora Gimnazjum nr 2 został powołany mgr inż. Sławomir Zdunek, który kieruje szkołą do chwili obecnej. W pierwszym roku funkcjonowania szkoły pracę w niej podjęło 21 nauczycieli. Od następnego roku szkolnego grono pedagogiczne liczyło 37 osób. Począwszy od września 2000 r. funkcje wicedyrektora pełni mgr Teresa Rojek. Kadra pedagogiczna Gimnazjum nr 2 to ludzie posiadający wysokie kwalifikacje, młodzi, otwarci na dokonujące się zmiany w systemie oświaty, dbający o wszechstronny rozwój swoich wychowanków

 

Copyright 2016©