1nowel.jpgkarmelka_puchar.pnglistopad.pngmarsz.pngslubowanie.png

KONKURS PLASTYCZNY NA WYKONANANIE PROPORCZYKA SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ

Spółdzielnia Uczniowska "Karmelka" oraz Wojewódzka Rada Spółdzielni Uczniowskich w Katowicach ogłasza konkurs na wykonanie proporczyka Spółdzielni Uczniowskiej.

Termin składania prac - 24 maj 2019r.

Informacje na temat spółdzielczości /logo, flaga, historia/ można znaleźć na stronach:

www.krs.org.pl

www.frsu.pl

www.gm2lubartow.pl - zakładka Karmelka

W załączeniu regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA WYKONANANIE PROPORCZYKA

SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ

I etap - szkolny

Informacje ogólne.

1.   Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Rada Spółdzielni Uczniowskich w Katowicach i Spółdzielnia Uczniowska "Karmelka" działająca w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie.

2.   Konkurs ma charakter dwuetapowy.

3.   Spółdzielnia Uczniowska "Karmelka" odpowiada za organizację I etapu konkursu a Wojewódzka Rada Spółdzielni Uczniowskich w Katowicach odpowiada za II etap konkursu.

4.   W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie klas V-VIII oraz III klas gimnazjalnych.

5.   I etap konkursu trwać będzie do 24 maja 2019r.

6.   Rozstrzygnięcie etapu szkolnego nastąpi 6 czerwca 2019r.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

1.        Temat prac konkursowych brzmi: „Proporczyk Spółdzielni Uczniowskiej".

2.        Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi plastyki do dnia 24 maja 2019 roku

3.        Wymiary proporczyka 15cmx20cm w dowolnym ustawieniu.

4.        Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.

5.        W pracy można wykorzystać dotychczasowe logo Spółdzielni Uczniowskiej "Karmelka".

6.        Mile widziane jest nawiązanie do ponad 90-letnich tradycji spółdzielczości uczniowskiej w Lubartowie

7.        Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.

8.        Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

9.        W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

10.      Uczestnik konkursu, przekazując pracę, oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

11.      Każdy uczestnik konkursu powinien do pracy dołączyć kartę informacyjną ze swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

12.      Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

1.    Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2.    Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3.    Wyniki konkursu będą ogłoszone w dniu 06 czerwca 2019r.

4.    Nagrody w I etapie funduje Spółdzielnia Uczniowska "Karmelka".

5.    Najlepsza praca z I etapu kwalifikuje się do etapu II.

6.    Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

7.    Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do:

1.   zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,

2.   odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

3.   nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

4.   rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Organizatorzy

Opiekunowie SU "Karmelka"

Copyright 2016©